Verschenen: Verveners en verveningen in Friesland – Wim Visscher

Turfdikke studie naar verveningen en ververnersfamilies in Friesland 

Vrijdag 19 juni verscheen bij Uitgeverij Wijdemeer het boek “Verveners en verveningen in Friesland” van mr. drs. W. Visscher. Het is een zeer omvangrijke studie van meer dan 700 bladzijden waarin het accent ligt op het netwerk van verveners dat zich vanaf de zestiende eeuw bezighield met de vervening van Friesland. Bekende namen zijn de families Van Heloma, Dekema en Lycklama à Nijeholt.

Intekenactie herdruk Geschiedenis van Dokkum

Intekenactie gestart voor monumentaal boek ‘Geschiedenis van Dokkum’.

De stichting Historia Doccumensis, Drukkerij Douma Dokkum en Uitgeverij Wijdemeer zijn een intekenactie gestart om in september 2015 een herdruk van het monumentale boek “Geschiedenis van Dokkum” te kunnen laten verschijnen. Dit boek, dat al sinds 2004 uitverkocht is, is hét naslagwerk over de geschiedenis van Dokkum en zou daarom volgens de initiatiefnemers continu beschikbaar moeten zijn.

Ferskynd: “Ljip en aai yn hert en holle” fan Pieter Breuker

Ferskynd:  Pieter Breuker, Ljip en aai yn hert en holle – Aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden.

Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it aaisykjen sels. Mei-inoar binne goed 100 skilderijen, tekeningen, oare yllustraasjes en (fragminten fan) gedichten en ferhalen oer de ljip en it aaisykjen opnommen.

De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Vrijdag 21 november is bij uitgeverij Wijdemeer het boek 'Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875' van P.H. Breuker verschenen. Het boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Friese nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie op dit ontstaan.

Boek over Het Bildt in de twintigste eeuw

Donderdag 20 november verschijnt het boek "Van Broedertrouw  tot Bildtweb. De Friese gemeente Het Bildt in de lange twintigste eeuw" van Kees Kuiken. Het is een kleurig drieluik van 125 jaar geschiedenis van een eigenzinnige plattelandsgemeente aan de Friese Waddenkust.
Het boek begint met de ‘golf van onrust’ die vanaf de jaren 1880 de maatschappelijke verhoudingen in Het Bildt, Friesland, Nederland en Europa voorgoed veranderde en eindigt met de golf van digitalisering en schaalvergroting die een eeuw later over de wereld spoelde en het einde inluidde van de plattelandsgemeente in zijn oude, vertrouwde vorm.

Ferskynd: Boeken en bern fan Jant van der Weg

Op 31 oktober is ferskynd: "Boeken en bern", in samling fan artikels fan Jant van der Weg, dy’t dit jier 75 jier wurdt, oer berne- en jongereinliteratuer. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.