Nieuw: online intekenen “Windscheppen op Ameland”

Nieuw: online intekenen op "Windscheppen op Ameland" Tot 1 oktober is het mogelijk om via het inteken-portaal van Wijdemeer online in te tekenen op het boek "Windscheppen op Ameland" . Ga daarvoor naar www.teken-in.nl.

Boek oer Tony Feitsma

Op 30 augustus is by Wijdemeer it boek "Wittenskip en Beweging" ferskynd.  Yn it boek steane in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fûleindich striidster foar it Frysk; dêrby mijde se de konfrontaasje perfoarst net. Boppedat wie Tony Feitsma yn de sechstiger jierren ien fan de oprjochters fan de FNP en wie se belutsen by de Koperative Utjouwerij. Yn – letterlik – tûzenen stikken hat Feitsma yn kranten, tydskriften en boeken skreaun en wreaun oer it Frysk en syn posysje yn de maatskippij. Boppedat hat se yn de santiger jierren besocht om in eigen stavering te yntrodusearjen, dy't slim ôfwykte fan de gongbere.

Verschenen: Verveners en verveningen in Friesland – Wim Visscher

Turfdikke studie naar verveningen en ververnersfamilies in Friesland 

Vrijdag 19 juni verscheen bij Uitgeverij Wijdemeer het boek “Verveners en verveningen in Friesland” van mr. drs. W. Visscher. Het is een zeer omvangrijke studie van meer dan 700 bladzijden waarin het accent ligt op het netwerk van verveners dat zich vanaf de zestiende eeuw bezighield met de vervening van Friesland. Bekende namen zijn de families Van Heloma, Dekema en Lycklama à Nijeholt.

Intekenactie herdruk Geschiedenis van Dokkum

Intekenactie gestart voor monumentaal boek ‘Geschiedenis van Dokkum’.

De stichting Historia Doccumensis, Drukkerij Douma Dokkum en Uitgeverij Wijdemeer zijn een intekenactie gestart om in september 2015 een herdruk van het monumentale boek “Geschiedenis van Dokkum” te kunnen laten verschijnen. Dit boek, dat al sinds 2004 uitverkocht is, is hét naslagwerk over de geschiedenis van Dokkum en zou daarom volgens de initiatiefnemers continu beschikbaar moeten zijn.

Ferskynd: “Ljip en aai yn hert en holle” fan Pieter Breuker

Ferskynd:  Pieter Breuker, Ljip en aai yn hert en holle – Aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden.

Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it aaisykjen sels. Mei-inoar binne goed 100 skilderijen, tekeningen, oare yllustraasjes en (fragminten fan) gedichten en ferhalen oer de ljip en it aaisykjen opnommen.

De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Vrijdag 21 november is bij uitgeverij Wijdemeer het boek 'Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875' van P.H. Breuker verschenen. Het boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Friese nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie op dit ontstaan.