Roald Dahl yn it Frysk by De Toverlantaarn

Sneon 21 septimber is skriuwer en oersetter Jan Schotanus te gast yn bêrneboekewinkel De Toverlantaarn yn Ljouwert. Hy sil der fan 14.00 oant 15.00 oere foarlêze út it troch him fertaalde boek Lytse Daan de wrâldkampioen fan Roald Dahl. Dus sko oan en lústerje nei de geweldige aventoeren dy’t lytse Daan belibbet mei syn heit!

Bêrneboekwinkel De Toverlantaarn, De Kelders 25, Ljouwert, tel. (058) 212 56 76, email: boeken@kinderboekwinkeldetoverlantaarn.nl