Ferskynd: Seehavens en havenstêden

Freed 22 novimber is it boek “Seehavens en havenstêden” fan Jaap de Jong ferskynd. De skriuwer bea it earste eksimplaar oan oan wethâlder Le Roi fan Harns.

It boek giet oer de skiednis fan havens en havenstêden yn it algemien, mar om it byld konkreet te meitsjen giet de skriuwer yn it lêste part fan it boek djipper yn op trije bekende havenstêden ­­– Shanghai, Rotterdamen Harns. Dêrby komme sawol de skiednis fan de stêd as fan de haven oan bod. Yn de trije stêden binne alle eleminten fan in havenstêd werom te finen en tagelyk fertsjintwurdigje se wat geografyske lizzing en kultuer oanbelanget in breed ferskaat. Spesjale  oandacht kriget de skiednis fan de haven fan Harns, dy’t beskreaun wurdt fan it iere ûntstean as hannelsbuorskip yn de midsieuwen oant en mei de moderne tiid mei it plan foar terminals foar cruise-skippen.

Jaap de Jong is seekapitein en hat al ferskillende maritime publikaasjes op syn namme. Syn lêst ferskynde boek hannele oer it seerjocht.

Sjoch ek de webshop.