Troch eigen lânskip presintearre

Tongersdei 12 july, op syn 70ste jierdei, is de karbondel “Troch eigen lânskip” fan Willem Abma presintearre. De dichter oerlange it earste eksimplaar oan Philippus Breuker, dy’t de ynlieding skreau. Sjoch foar foto’s fan de presintaasje de Facebook-pagina fan Wijdemeer-Louw Dijkstra http://www.facebook.com/wijdemeer.louwdijkstra