Nije bondel fan Willem Abma

Woansdei 21 novimber ferskynt in nije bondel fan Willem Abma mei de titel “Ferbûn en sjoen, mimeringen oer myn leauwe en libben”. De bondel bestiet foar it grutste part út religieuze poëzij. De skriuwer waard tige kristlik grutbrocht wat in djippe útwurking op him hie. Hy keas der dan ek foar om theology te studearjen om antwurd op syn fragen te krijen. Mar der kamen mear fragen by as dat der oplost waarden. Dat resultearre deryn dat er sa’n 40 jier de tsjerke mijde. Earst op syn 59ste fûn er it paad fan tsjerkegong werom. Sûnt 2014 giet Abma no en dan foar yn ûnderskate tsjerken.

 

De bondel foarmet de delslach fan syn mystike leauwe en oanhâldende ferlet om yn de inerlike dialooch fan it gebed it kontakt mei God te ûnderhâlden. De bondel is opboud út sân skiften. Yn it earste skift leit de klam op de emoasje en net op it begripe wollen. Mystyk is yn de fersen fan it skift “Brêge” it ûnderlizzende thema. Yn it skift “De Reed” komt nei foaren hoe wichtich ûnderfiningen yn de iere bernejierren foar de geloofsfoarming fan de skriuwer west hawwe. Yn it skift “Yn ’e jûntiid” oertinkt de skriuwer de tichterby kommende libbensein. De bondel wurdt ôfsluten  mei de skiften “Gebeden, Geastlike lieten en “Sa beskôge”.

“Ferbûn en sjoen”  is te keap yn de boekhannel en de webshop fan Wijdemeer.

Utfiering: hardcover, 72 siden, ferkeappriis € 19,90

De boekfersoarging wie yn hannen fan Gert Jan Slagter