Sake P. Roodbergen - Nachtflinters. Fryske Natoergids

 # jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten fan de Nederlânske
nachtflinters, mei in aksent op de Fryske sitewaasje
# toant in foto fan it imago fan elke soart en fan de rûp, it wyfke of de aaikes
# neamt de wichtichste skaaimerken, gedrachskomponinten, biotoop en de
fleantiid fan de soart
# neamt yn de Yndeks alle nammen: de Fryske, Hollânske en wittenskiplike
# jout yn de Literatuerlist alle wichtige boeken oer de makro-nachtflinters yn
gronologyske folchoarder

Paperback, 224 siden
Opmaak en foarmjouwing: Richard Bos
 

Utjûn met stipe fan It Fryske Gea/Ynnatura en de Wendelaar Bonga Stichting/Stifting Kristlik Frysk Folksboek
 

Prijs per stuk: € 12,50
Aantal: