Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof.dr. Tony Feitsma

It boek Wittenskip en Beweging befettet in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fûleindich striidster foar it Frysk; dêrby mijde se de konfrontaasje perfoarst net. Boppedat wie Tony Feitsma yn de sechstiger jierren ien fan de oprjochters fan de FNP. Yn – letterlik – tûzenen stikken hat Feitsma yn kranten, tydskriften en boeken skreaun en wreaun oer it Frysk en syn posysje yn de maatskippij. Boppedat hat se yn de santiger jierren besocht om in eigen stavering te yntrodusearjen, dy't slim ôfwykte fan de gongbere.
It boek befettet as bylage in folsleine list fan al har stikken.
Wittenskip en Beweging is in útjefte fan Utjouwerij Wijdemeer, op inisjatyf fan it Feitsma Fûns ('Fûûns fwar it Frysk').
Priis € 25,00, 256 siden, ISBN 978 949 205 213 1

Meiwurkers:
Henk Meijering
Alex Riemersma
Jarich Hoekstra
Philippus H. Breuker
Arjen Versloot
Jan Noordegraaf
Anne Dykstra
Hindrik Sijens
Jan Popkema
Liuwe H. Westra

Redaksje
Anne Tjerk Popkema
Lolke Folkertsma
Redbad Veenbaas
Alex Riemersma

Boekfersoarging: Peter Boersma

Prijs per stuk: € 25,00
Aantal: