Lida Dykstra - Wenje yn in skilderij

Op 1 oktober ferskynt WENJE YN IN SKILDERIJ, it berneboek by de tentoanstelling oer Lawrence Alma-Tadema

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wezen.

Prijs per stuk: € 15,95
Aantal: