Jierdeikalinder Histoarje en kultuer fan it keatsen

De jierdeikalinder jout in byld fan de kultuerhistoarje fan it keatsen. De yllustraasjes binne mei soarch útsocht en fan ynformatyf kommentaar foarsjoen. Dêrneist is op elk blêd in passend keatsgedicht opnommen of nijsgjirrige ynformaasje jûn oer keatserstaal. Sa jout de kalinder op in tagonklike, mar ferantwurde manier in breed oersjoch fan kultuerhistoaryske aspekten fan it keatsen. De kalinder wurdt ôfsletten mei in wiidweidige kultuer-histoaryske boarnelist.

Gearstaller: Pieter Breuker 
Foarmjouwing: Barbara Jonkers
Formaat: A3
Utfiering: fullcolour
Taal: FRL

Priis: € 12,50

 

Te krijen by:

Burgum: Boekhandel Burgum/Franke Atsma
Dokkum: Boekhandel Bergsma
Leeuwarden: AFUK
Leeuwarden: Boekhandel Van der Velde
Franeker: Boekhandel Bruna
Franeker: Boekhandel Wever
Franeker: Kaatsmuseum
Heerenveen: Boekhandel Binnert Overdiep
Makkum: Kaatsatelier Scheepvaart
Veenwouden: Het Vergeet-me-nietje
Wommels: Warenhuis Van der Velde
 

 

 

 

 

Prijs per stuk: € 12,50
Aantal: