Jan Ritskes Kloosterman, Nije bloei - in kar út it dichtwurk

Nije bloei befettet in kar út ’e poëtise neilittenskip fan Jan Ritskes Kloosterman, de Twizeler dichter dy’t yn 1914 ferstoar en hûndert jier letter it lytse earbetoan krijt dat er fertsjinnet. Jan Ritskes nimt yn ’e Fryske literatuer in beskieden plak yn, mar dizze bondel lit sjen dat ek ‘mindere goaden’ soms ferrassende hichten witte te berikken. Spesjaal foar dizze útjefte waard in part fan de gedichten oerset yn it Nederlâns.

Nije bloei bevat een keuze uit de poëtische nalatenschap van Jan Ritskes Kloosterman, de Twijzeler dichter die in 1914 overleed en honderd jaar later het kleine eerbetoon krijgt dat hij verdient. Jan Ritskes neemt in de Friese literatuur een bescheiden plek in, maar deze bundel laat zien dat ook ‘mindere goden’ soms verrassende hoogten weten te bereiken. Speciaal voor deze uitgave werd een deel van de gedichten in het Nederlands vertaald.

 

Auteur: J.R. Kloosterman
Bezorger: Eppie Dam
Illustrator: Lienke Boot
Vormgeving omslag: Gert Jan Slagter
Opmaak en ontwerp binnenwerk: Hannie Pijnappels
Uitvoering: genaaid, gebonden
Omvang: 154 blz.
ISBN: 978 90 8207 387 4
Taal: FRL/NL
Verschijningsdatum: 30 jan. 2014  

 

Prijs per stuk: € 22,50
Aantal: