De Fries - Op syk nei de Fryske identiteit

Yn dit boek besiket Erik Betten om djipper troch te kringen yn de Fryske identiteit.

Want wannear is men in echte Fries? Moat men dan Frysk prate kinne? Wa makket soks eins út? En is in echte Fries altiten nochter en koppich? Dy en oare fragen komme op it aljemint yn dizze prikeljende syktocht nei it Frysk-wêzen.
Oan ’e hân fan reportaazjes, ynterviews mei saakkundigen en in blik op ’e skiednis giet de auteur taaie klisjees te liif. Hy ûndersiket wêr’t dy op basearre binne en oft se noch altiten in funksje ha yn de ienentweintichste ieu.
 
Erik Betten is sjoernalist en histoarikus.
 

Auteur: Erik Betten
Foarmjouwing omslach: Barbara Jonkers
Foarmjouwing binnenwurk: Barbara Jonkers
ISBN: 978 90 8207 382 9
Utfiering: hardcover
Taal: FRL
Tal siden: 200
Ferskiningsdatum: 13 juni 2013

Prijs per stuk: € 19,50
Aantal: