Ferskynd: Nije bloei, in kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman

Kopafbeelding

Hjoed ferskynd: Nije bloei, in kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman, gearstald en bewurke troch Eppie Dam, mei pintekeningen fan Lienke Boot. Utjefte yn gearwurking mei de Stichting Keunstkrite Twizel. Sjoch ek:
http://www.wijdemeer.nl/webshop/Jan-Ritskes-Kloosterman-Nije-bloei---in-kar-t-it-dichtwurk--/1